Terms & Conditions

Bedrijfsgegevens:

Handelsnaam:    Coaching en Consulting Justine
Adres NL:           Musicallaan 43
Postcode:            3543ER
Plaats:                 Utrecht
Land :                   Nederland
Inschrijving KvK: 81560125

BTW ID: NL003576530B74
Directie:               J.C. Wolters
E-mail:                fitcoachjustine@gmail.com

​Privacy Statement

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie (aanvraag informatie en/of registratie opleiding ) heeft gegeven, worden gebruikt.
Deze gegevens zullen niet aan externe partijen worden gegeven, verhuurd of verkocht.
Daarnaast gebruikt Coaching & Consulting Justine de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren.
Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan Coaching & Consulting Justine.
Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Copyright

Intellectuele eigendomsrechten
Coaching & Consulting Justine behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten ) met betrekking tot de door haar gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).
Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website,of anderszins door Coaching & Consulting Justine uitgebrachte informatie (schriftelijk, e-mail of anderzijds) zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Coaching & Consulting Justine over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
Bij overtreding van het copyright zullen juridische stappen jegens de overtreder worden genomen.

Disclaimer

Resultaten weergegeven op deze site zijn niet typisch en van toepassing op de desbetreffende personen en bieden geen garantie dat u dezelfde resultaten zult behalen.
Resultaten kunnen van persoon tot persoon verschillen, en zijn afhankelijk van uw inzet en motivatie.
Wij bieden u de informatie, kennis en ondersteuning om uw persoonlijke successen te behalen. Wij kunnen u echter niet dwingen deze informatie, kennis en ondersteuning te gebruiken.

Het opvolgen van de coaching tips, uitleg, en informatie is een verantwoording die geheel op de schouders van de klant rust.
De resultaten weergegeven op deze site dienen slechts ter voorbeeld, we bieden geen garantie dat u soortgelijke of dezelfde resultaten zult behalen.
Wij zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de acties die u al dan niet neemt, en of de resultaten die u al dan niet behaalt.

Artikel 1: definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw inschrijfformulier met Coaching & Consulting Justine.
Klant: de op de voorzijde vermelde natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder, die de dienst lifestyle begeleiding van Coaching & Consulting Justine afneemt.
Happy Fit Journey begeleiding: de dienst waarbij de coach voor de klant een lifestyle verbeteringsprogramma verzorgd en de klant begeleidt bij het volgen van dit programma
Happy Fit Journey Traject: het programma dat de coach uitlegt bij aanvang van het traject.

Artikel 2: aanmelding
a. De klant kan zich aanmelden voor lifestyle coaching via het contactformulier of op verzoek van de coach.
b. De klant verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en in staat om een Happy Fit Journey traject aan te gaan en de instructies van de coach zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens het traject aan te gaan, zijn arts te raadplegen en/of zijn arts om een doktersverklaring te vragen.

Artikel 3: uitvoering en uitvoeringstermijn
a. Inspanningsverplichting: het coaching traject wordt door Coaching & Consulting naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uitgevoerd. Coaching & Consulting Justine staat noch in voor het succes en welslagen van het traject noch voor de mate waarin het Happy Fit Journey traject bijdraagt aan enig door of voor de klant gestelde doel.
b. De coach is gerechtigd het Happy Fit Journey traject tussentijds te wijzigen al naar gelang de coach dit nodig acht.
c. Coaching vindt zowel face-to-face als online plaats. Naar gelang de klant heeft gekozen voor de optie met 1-op-1-coaching, zullen deze telefonisch of online vooraf worden gepland. Indien een coaching moment niet kan plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip, dan is Coaching & Consulting Justine gerechtigd om de coaching sessie geheel of gedeeltelijk te verzetten naar een tijdstip.
e. Coaching & Consulting Justine is gerechtigd het traject per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zoals betaling voldoet.

Artikel 4: tarieven en betaling
a. De tarieven voor coaching en bijbehorende producten zijn op te vragen bij de coach of op de website van Coaching & Consulting Justine (www.happyfitjourney.nl)
b. De tarieven dienen ineens per vooruitbetaling (per bankoverboeking of contact voorafgaand aan het coaching traject) bij het aangaan van een traject te worden voldaan. Daarnaast is het mogelijk in overleg om in termijnen te betalen. Coaching & Consulting Justine is gerechtigd de coaching op te schorten, zolang de klant niet aan zijn (betalings-)verplichtingen heeft voldaan.
c. De klant heeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde tarieven, indien het niet aan Coaching & Consulting Justine toe te rekenen valt dat het coaching traject of de 1-op-1 coaching sessie geen doorgang kan vinden.

Artikel 5: annuleringen of te laat komen
a. Annulering: de klant dient een coaching moment tenminste 24 uur van tevoren te annuleren. Deze melding dient per mail aan de coach te worden gedaan. Als aan deze voorwaarden is voldaan, zal de geannuleerde les op een later tijdstip worden ingehaald. Indien de klant niet aan deze voorwaarden voldoet, is Coaching & Consulting Justine gerechtigd het de coaching sessie als afgeleverde sessie te zien.
b. Te laat: indien een klant te laat is voor een coaching sessie, is Coaching & Consulting Justine niet verplicht om de geplande duur van die sessie te verlengen.

c. De klant is voor op grond van dit artikel verkorte of geannuleerde coaching sessies het volledig tarief verschuldigd en heeft geen recht op restitutie.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
a. Coaching & Consulting Justine kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van enig door of voor de klant gestelde doel.
b. De klant is jegens Coaching & Consulting Justine aansprakelijk wanneer Coaching & Consulting Justine schade lijdt en deze schade aan de klant toe te rekenen valt; de klant zal Coaching & Consulting Justine vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

Artikel 7: toepasselijk recht en geschillen
a. Op deze bijzondere voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van het aanmeldtraject of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.